ඔබගේ සියලු ජල අවශ්‍යතා වලට නළලින් ඉදිකර ගැනීම සඳහා අමතන්න
ඔබගේ සියලු ජල අවශ්‍යතා වලට නළලින් ඉදිකර ගැනීම සඳහා අමතන්න

ඔබගේ සියලු ජල අවශ්‍යතා වලට නළලින් ඉදිකර ගැනීම සඳහා අමතන්න

September 27, 2021
0 Comments

NSS නළලිං ඉදිකරන්නෝ ශ්‍රී ලංකා ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ හා වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යංශයේ ලියාපදිංචි කල රජයේ අනුමැතිය ලත් ආයතනයකි.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා විහිදුනු සේවය
යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කළුගල විද ජලය ලබා දීමේ ප්‍රවීණයෝ
ගොවිබිම්, වගා කටයුතු, කර්මාන්ත, ව්‍යාපාරික ස්ථාන, ගෘහස්ථ හා පානීය ජල අවශ්‍යතා සඳහා නළලිං ඉදිකිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම නාමය!

වැඩි විස්තර සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න

For all your tube well drilling needs in Sri Laanka

Tube Wells Sri Lanka
www.nsstubewells.com

077 60 59 542

 info@nsstubewells.com

Recent Posts

About us

John Hendricks
Blog Editor
We went down the lane, by the body of the man in black, sodden now from the overnight hail, and broke into the woods..
Wahanaparts.com is a free spare parts and accessories advertising. Best place to advertise your vehicle, machinery, tools and spare parts ads fro 100% free.
Copyright © Wahana Parts. All rights reserved.
....